Conform de wetgeving bescherming van persoonsgegevens bieden wij jou ons Privacy & Cookie beleid aan. Dit beleid geldt voor alle services die wij als bedrijf verlenen.

OK

Verklaring van erfrecht

ALGEMENE INFORMATIE OVER EEN VERKLARING VAN ERFRECHT

Wat is een verklaring van erfrecht?

Als iemand is overleden gaat zijn of haar vermogen automatisch over op zijn of haar erfgenamen. Wie de erfgenamen zijn wordt onderzocht door de notaris die dit vervolgens vermeldt in de verklaring van erfrecht. De verklaring van erfrecht geeft dus uitsluitsel over de vraag wie iemands rechtsopvolgers zijn en wie dus aanspraak kunnen maken op het nagelaten vermogen.

Het praktische belang hiervan is bijvoorbeeld:
– er kan nu beschikt worden over geblokkeerde bank- en girorekeningen;
– de tenaamstelling van bankrekeningen kan worden gewijzigd en rekeningen  kunnen worden opgeheven;
– indien van toepassing kan inkomstenbelasting worden teruggevraagd, uitkeringen (levensverzekeringen, begrafenispolissen, e.d.) en andere vorderingen kunnen worden geïnd.

Als er een “en/of-rekening” is kan degene die mederekeninghouder is (bijvoorbeeld een partner of kind van de overledene) meestal ook zonder een verklaring van erfrecht over het tegoed blijven beschikken. Maar voor het opheffen van de rekening en het wijzigen van de tenaamstelling is dan weer wel een verklaring van erfrecht nodig.

Wat is een boedelvolmacht?

Een boedelvolmacht maakt de gevolmachtigde bevoegd te handelen namens de erfgenamen in alle zaken die in de volmacht staan vermeld. De volmacht kan te allen tijde worden ingetrokken, waardoor de gevolmachtigde niet langer meer bevoegd is. Als de gevolmachtigde toch doorgaat met handelen kan hij/zij schadeplichtig worden jegens de (overige) erfgenamen.

Wat is zuivere aanvaarding?

Indien een erfgenaam de nalatenschap zuiver aanvaardt, stelt hij of zij zich aansprakelijk voor de eventuele schulden van de nalatenschap, ook indien bij de afwikkeling van de nalatenschap blijkt dat er meer schulden dan bezittingen zijn. Ingeval men niet zeker weet of er meer bezittingen dan schulden zijn, dan is het verstandig contact op te nemen met de notaris over de mogelijkheden en de nalatenschap niet zonder meer zuiver te aanvaarden.

Andere mogelijkheden zijn het beneficiair aanvaarden of het verwerpen van de nalatenschap. Hiertoe zijn wel formaliteiten voorgeschreven, waaraan ook kosten verbonden zijn. Omtrent de (rechts)gevolgen kan de notaris u informeren.

Om gebruik te kunnen maken van laatstbedoelde mogelijkheden dient men zich uitdrukkelijk niet als erfgenaam te gedragen.

Wat doet de notaris voordat een verklaring van erfrecht wordt afgegeven?

Vererving uitzoeken

De notaris onderzoekt wie op grond van de wet of op grond van het testament de erfgenamen zijn:

– Bij het Centraal Testamenten Register (C.T.R.) onderzoekt de notaris of de overledene een testament heeft gemaakt. Als dit zo is dan vraagt de notaris dit  testa­ment op bij de notaris bij wie het testament is getekend. Aan de hand hiervan kan de notaris beoordelen of de overledene iemand tot erfgenaam heeft benoemd. Als er geen testament is, of als er in het testament geen erfgenamen  zijn benoemd (maar alleen legaten zijn gemaakt of een aanwijzing is gedaan tot executeur testamentair), dan vererft de nalatenschap volgens de wet.
– De notaris gaat na of de overledene bij zijn/haar overlijden al dan niet gehuwd was en/of hij/zij kinderen of kleinkinderen achterlaat. Eventueel wordt er ook nog onderzocht of er ouders, broers en zusters of nog verdere familie bestaat. Dit onderzoek dient te geschieden bij de registers van de burgerlijke stand, en kan enige tijd duren.