Conform de wetgeving bescherming van persoonsgegevens bieden wij jou ons Privacy & Cookie beleid aan. Dit beleid geldt voor alle services die wij als bedrijf verlenen.

OK

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN (Notariaat Lemmer, hierna te noemen: de notaris)

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. De notaris is opdrachtnemer. De opdrachtgever is de cliënt: een of meer natuurlijke personen of rechtspersonen, die de notaris opdracht geven tot het verrichten van werkzaamheden.

2. Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, van toepassing op alle overeenkomsten tussen de notaris en de cliënt, waaronder de overeenkomst van opdracht, en op alle daarmee samenhangende verplichtingen c.q. daaruit voortvloeiende vervolgopdrachten. Toepasselijkheid van de voorwaarden van de cliënt wordt uitgesloten.

3. Deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de kandidaat-notaris(sen) en al de overige personen die bij, voor of namens de notaris werkzaam zijn of waren. Ook derden die bij de uitvoering van de opdracht zijn ingeschakeld, kunnen een beroep doen op deze algemene voorwaarden.

4. Bij aanvaarding van alle opdrachten is het bepaalde in de artikelen 7:404 BW, 7:407 lid 2 BW en 7:409 BW uitgesloten.

5. Een opdracht geldt als aanvaard: – als de opdracht door de opdrachtnemer mondeling of schriftelijk is bevestigd aan de cliënt; dan wel – als de cliënt een namens de notaris op verzoek van de cliënt gemaakte ontwerpakte of een uitgebracht persoonlijk advies in ontvangst neemt; dan wel

– als de notaris een koopovereenkomst ontvangt waarin is bepaald dat de notaris de akte van levering zal verlijden, en alle werkzaamheden ter zake start.

Communicatie

6. De notaris is bevoegd digitaal te corresponderen met cliënt, indien mogelijk.

7. De cliënt is het verboden om beeld- of geluidsopnames te maken van gesprekken met de notaris vanwege het risico van doorbreking van de geheimhouding van de notaris en het risico van misbruik door de cliënt door bijvoorbeeld het uitlichten van zinnen waardoor de samenhang en doel komen te ontbreken.

8. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de notaris zal cliënt de inhoud van de overeenkomst, akten, adviezen en andere al dan niet schriftelijke uitingen van de notaris niet aan derden verstrekken, behoudens aan eigen adviseurs, accountants of tussenpersonen die optreden ten behoeve van cliënt, en behoudens voor zover die stukken zijn opgesteld of gedaan met de strekking die derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien.

Aansprakelijkheid

9. De aansprakelijkheid van de notaris is beperkt tot de dekking waarvoor een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is afgesloten, vermeerderd met het eventuele eigen risico. In de geldende Beroeps- en gedragsregels zijn minimumnormen opgenomen waaraan de verzekering moet voldoen. Als om welke reden dan ook geen uitkering op grond van deze verzekering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van de notaris beperkt tot een bedrag gelijk aan het voor de uitvoering van de desbetreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium voor de werkzaamheden waaruit dan wel waardoor de schade is ontstaan.

10. De aansprakelijkheidsbeperking geldt ook als de notaris aansprakelijk wordt gesteld voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het niet deugdelijk functioneren van de door de notaris bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken.

11. Een eventuele vordering tot schadevergoeding kan niet worden ingesteld tegen werknemers van de notaris, overige personen die bij, voor of namens de notaris werkzaam zijn of waren en ook niet tegen bestuurders van rechtspersonen die verantwoordelijk zijn of waren voor het uitvoeren van de werkzaamheden of (rechts)personen waarmee een samenwerkingsverband is aangegaan.

12. Bij het inschakelen van derden neemt de notaris steeds de nodige zorgvuldigheid in acht. De notaris is

niet aansprakelijk voor tekortkomingen van ingeschakelde derden. De notaris wordt geacht door de cliënt gemachtigd te zijn om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de cliënt te aanvaarden.

13. Elk recht op schadevergoeding vervalt in elk geval twaalf maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit; hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 BW.

Declaratie en betaling

14. Tenzij anders is overeengekomen wordt voor de werkzaamheden honorarium in rekening gebracht, vermeerderd met verschotten, kantoorkosten en omzetbelasting. Onder verschotten worden verstaan de kosten die de notaris in het belang van de uitvoering van de overeenkomst maakt. Onder kantoorkosten wordt verstaan een opslag op het honorarium ter bestrijding van de kosten van de kantoorfaciliteiten.

15. De notaris heeft het recht aanspraak te maken op betaling van haar declaratie, voorafgaand aan het verrichten van de afgesproken dienst. Tevens heeft zij het recht werkzaamheden tussentijds in rekening te brengen, alsmede het recht om van de cliënt een voorschotbetaling te verlangen.

16. Als een opdracht wordt verleend door meerdere personen, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het betalen van de declaratie voor de werkzaamheden van de notaris. Als de opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon dan wordt de opdracht geacht mede door de natuurlijk persoon te zijn verleend.

17. De notaris licht de cliënt tijdig en duidelijk voor over de financiële consequenties van zijn inschakeling. Het honorarium wordt vastgesteld op basis van de aan de opdracht bestede uren vermenigvuldigd met het door de notaris gehanteerde uurtarief, tenzij anders is overeengekomen. Als de notaris werkzaamheden verricht naar aanleiding van een koopovereenkomst, wordt het honorarium bij die partijen in rekening gebracht zoals dat in de koopovereenkomst door partijen is afgesproken. Als hierover niets is afgesproken, dan brengt de notaris het honorarium in rekening bij koper. De notaris deelt tijdig aan de cliënt mee wanneer meer kosten in rekening zullen worden gebracht dan afgesproken. De notaris mag de kosten van zijn werkzaamheden niet brengen ten laste van een andere opdracht, een ander deel van de opdracht of een ander dan de cliënt. Alle door of vanwege de notaris uitgebrachte offertes vervallen indien deze niet binnen twee maanden uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. De in de offerte opgenomen belastingen en verschotten zijn slechts indicatief en worden aangepast indien blijkt dat deze bij de uitvoering van de opdracht sinds het uitbrengen van de offerte gewijzigd zijn.

18. De notaris heeft het recht het tijdevenredig honorarium jaarlijks aan te passen conform de door haar vastgestelde (uur-)tarieven. Indien sprake is van een verhoging van de tarieven binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst heeft die cliënt, die tevens consument in de zin der wet is, het recht de overeenkomst (voor de toekomst) te ontbinden, echter zonder dat die cliënt alsdan recht heeft op schadevergoeding. Van dit recht dient dan wel gebruik gemaakt te zijn binnen één maand na ontvangst van de eerste declaratie na verhoging van de tarieven, bij gebreke waarvan die cliënt geacht wordt het nieuwe tarief te hebben aanvaard. Ingeval van ontbinding is die cliënt uiteraard wel de al bestede tijd en gemaakte kosten – dit tegen het oude tarief – verschuldigd.

19. Als het honorarium tijdsevenredig wordt berekend, is de urenadministratie van de notaris bindend, tenzij cliënt de onjuistheid van de urenopgave aantoont.

20. Als de overeenkomst wordt beëindigd voordat de notaris de overeengekomen werkzaamheden heeft voltooid, is cliënt honorarium verschuldigd voor de door de notaris reeds verrichte werkzaamheden. Dit honorarium bestaat uit de door de notaris reeds bestede, nog niet vergoede uren maal het geldende uurtarief van de medewerk(st)er(s) die de werkzaamheden hebben verricht.

21. Declaraties moeten binnen veertien dagen na factuurdatum betaald zijn, tenzij anders is overeengekomen of anders door de notaris op of bij de rekening is vermeld. Bij overschrijding van deze termijn is de cliënt in verzuim. De cliënt is dan een vertragingsrente (gelijk aan de wettelijke rente) en incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend aan de hand van het

Besluitvergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. Als de cliënt een rechtspersoon is of een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van zijn/haar beroep of bedrijf, dan wordt in afwijking van het hiervoor vermelde besluit als incassokosten 15% van de openstaande vordering gerekend, met een minimum van € 200,00.

Derdengelden

22. Voor het gebruik van de derdengeldenrekening door opdrachtgever kan de notaris kosten in rekening brengen. Negatieve rente op de bankrekening zal worden doorbelast, al dan niet middels een forfaitair bedrag. Over geldbedragen die zijn gestort op de derdengeldenrekening van de notaris (zoals een waarborgsom, een depotbedrag of nalatenschapsgelden), wordt door de notaris een rente vergoed indien dit bedrag langer dan vijf werkdagen op de derdengeldenrekening staat, vanaf de datum van ontvangst van het bedrag. Deze rente is gelijk aan de rente die de notaris van de bank ontvangt. De rente wordt uitgekeerd samen met het geldbedrag.

23. Een vordering op de notaris vanwege de uitbetaling van geld op grond van de rechtshandeling die in een akte is opgenomen, kan niet worden gecedeerd of verpand. De notaris betaalt op grond van de notariële beroeps- en gedragsregels alleen geld uit aan degene die als partij optreedt bij de akte en/of aanspraak kan maken op de uitbetaling op grond van de rechtshandeling die in de akte is opgenomen, behalve als uit deze regels anders voortvloeit.

WWFT

24. Op een groot deel van de dienstverlening van de notaris is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) van toepassing. In dat kader is de notaris onder meer verplicht: – in verband met de dienstverlening aan de cliënt een ‘cliëntenonderzoek’ uit te voeren, welk onderzoek onder meer het vaststellen en verifiëren van de identiteit omvat; en – zonder medeweten van de bij de opdracht betrokken partijen melding bij de Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU-Nederland) te doen als zich een ongebruikelijke situatie of transactie voordoet.

Overige voorwaarden

25. Op grond van de Nederlandse wetgeving ter implementatie van Richtlijn (EU) 2018/822 van de Raad is de notaris in bepaalde omstandigheden verplicht om informatie over te rapporteren grensoverschrijdende constructies aan de belastingautoriteiten te verstrekken.

26. De notaris behoudt zich het recht voor de stukken die ter zake van de opdracht in het dossier worden bewaard twintig jaar na de aanvang van de dag volgend op die waarop haar werkzaamheden in het dossier zijn beëindigd, te vernietigen.

27. Er geldt een Klachten- en Geschillenregeling Notariaat. Zie daarvoor www.knb.nl en www.degeschillencommissie.nl. De Geschillencommissie Notariaat neemt een klacht pas in behandeling nadat de kantoorklachtenregeling is doorlopen.

28. Op de dienstverlening en de eventuele aansprakelijkstelling is Nederlands recht van toepassing. Voor beslechting van geschillen is uitsluitend de Nederlandse rechter of de Geschillencommissie bevoegd.